Begeleiding bij de juiste keuze aan mengvoeders

Op vandaag is de prioriteit van de veehouderij de optimalisatie van het rendement. Dit wordt behaald door een combinatie van veevoeding, huisvesting, genetica, prijsvorming, gezondheid van de dieren en management. Wij staan u hiervoor graag met raad en daad bij.

Deskundig en structureel advies over uw mengvoeders

Voeders Huys heeft een dynamisch verkoopteam die voor elke diersoort deskundig advies verstrekt gaande van rantsoenberekening voor melkvee, rentabiliteitsberekening voor pluimvee, varkens en rundvee, invullen van mestbank- en MTR-aangiftes, veterinair advies bij gezondheids-problemen, informatieverstrekking over toekomstige ontwikkelingen voor betrokken diersoorten… Kortom, we staan de moderne landbouwer bij in de uitbating en optimale ontwikkeling van zijn bedrijf.

Voorbereidende analyse

Bent u op zoek naar voeding voor varkens, pluimvee of rundvee? Welk doel stelt u voor ogen voor uw dieren?

Formulering van voeders

Op basis van de gegevens uit de analyse kunnen we de meest geschikte voeders voorstellen voor het type dier en de levensfase waarin het zich bevindt.

Voederschema

Dankzij geijkte en continu geoptimaliseerde programma’s kunnen we u per levensfase, per behoeftes en per doel van uw dieren gepaste voeders bieden op lange termijn. Van dag één tot het einde van de levenscyclus beschikken we over de juiste mengvoeders.

Evaluatieperiode

Omdat we streven naar een samenwerking op lange termijn, gaan we periodiek na hoe uw dieren op de voeders reageren. We evalueren en optimaliseren het voederschema indien nodig gaandeweg.

Periodieke rendementsstudie

Door nauwgezet de dieren en resultaten te monitoren kunnen we verifiëren of de voeders hun werk optimaal doen. Gaandeweg evalueren en optimaliseren we om het beoogde rendement te behalen.

Innovaties en addities

Op basis van de resultaten beslissen we of de voeders al dan niet hoeven aangepast te worden en of er kan overgeschakeld worden naar voeders voor de volgende levensfase van de dieren.

Kwaliteit & nutritie

 

De steeds strenger wordende eisen op gebied van voedselveiligheid en gezondheidsvoorschriften vragen een optimale beheersing van het productieproces. Hiervoor zijn wij OVOCOM module FSA-gecertificeerd. Dit houdt in dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving, verband houdend met de veiligheid voor mens, dier en milieu en de specifieke eisen die in het kader van Integrale ketenbeheersing (IKB) door de afnemers worden gesteld. De implementatie en het handhaven van deze GMP-maatregelen worden aangevuld met een bedrijfseigen HACCP-plan. Zo staan we garant voor een betrouwbaar, ketengeoriënteerd en veilig diervoeder.

 

Deze garantie kunnen we onze klanten geven doordat we voldoen aan volgende kwaliteitswaarborgen:

• OVOCOM-code Mengvoederbereiding

• OVOCOM-code Voormengselbereiding

• OVOCOM-code Transport

 

Eveneens werken we via BFA mee aan het bemonsteringsplan. Deze monitoring gebeurt zowel op niveau van voedermiddelen en mengvoeders, alsook op niveau van toevoegingsmiddelen, voormengsels en residuen van coccidiostatica. Zo worden mogelijke contaminaties vroegtijdig opgespoord en dit maakt het mogelijk om bij eventuele contaminatie proactief te handelen. 

 

Dit bemonsteringsplan is complementair aan het officiële controleprogramma van het FAVV. Onze afdeling nutritie is dagelijks bezig met onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen (en producten) om optimale rendementen te bekomen in de veehouderij. De koppeling tussen informaticasysteem en productie zorgen voor een correcte en constante inhoud van alle producten. We hebben een ruim aanbod aan formules, naargelang de bedrijfssituatie.

Vragen over de samenstelling van onze mengvoeders? Contacteer ons!

Vragen over de samenstelling van onze mengvoeders? Contacteer ons!